PROVIDENCIA DA ALCALDÍA LIMPEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPAIS: CENTRO DE SAÚDE

Data de Insercción do anuncio 10/12/2015.

Denominación do Servizo: “Limpeza de dependencias municipais: centro de saúde” 

Presuposto do Servizo: 26.446,28 euros (IVE excluído), correspondendo ó IVE a cantidade de 5.553,72 euros, totalizando un importe de 32.000 euros.

 

Esta Alcaldía, en uso das facultades atribuídas, ten a ben RESOLVER:

1º.- Inicia-lo expediente de contratación do servizo referenciado e que pola Intervención se certifique a existencia de crédito en cumprimento do disposto polo artigo 109.3 do T.R.L.C.S.P.

2º.- Dispoñer que a adxudicación se levará a cabo polo procedemento negociado sen publicidade e tramitación urxente, debido ao vencemento do contrato o vindeiro 7 de xaneiro de 2016.

3º.- Que se eleva todo o expediente á Xunta de Goberno Local para a súa aprobación, se procede.

 

CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

 

PRESTACIÓN DO SERVIZO DE: “LIMPEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPAIS: CENTRO DE SAÚDE”.

EPIGRAFE 1: ORZAMENTO: 32.000 EUROS (IVE engadido)

EPÍGRAFE 2: APLICACIÓN ORZAMENTARIA:  312.227.00

EPÍGRAFE 3: DURACIÓN DO CONTRATO: 1 ano.

EPÍGRAFE: 4: PROCEDIMENTO DE ADXUDICACIÓN E TRÁMITE: Procedemento negociado sen publicidade e tramitación urxente.

EPÍGRAFE 5: CONSULTA DE PREGOS: Secretaría do Concello de Cambados, en horario de oficina. Os pregos poderán solicitarse o correo electrónico seguinte: contratacion@cambados.es Teléfono: 986520943. Ext. 722.

EPÍGRAFE 6: LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Rexistro Xeral do Concello de Cambados de 8.30 a 14.30 horas (luns a venres) e de 9.00 a 13.00 horas (sábados).

EPÍGRAFE 7: PRAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Dez (10) días naturais, contados dende o seguinte á inserción do anuncio de licitación que se publicará no perfil do contratante.

EPÍGRAFE 8: GARANTÍA PROVISIONAL: Non se esixe.

EPÍGRAFE 9: APERTURA DE PLICAS: No lugar día e hora que se sinale no taboleiro de anuncios do concello.

EPÍGRAFE 10: GARANTÍA DEFINITIVA: 5% do prezo de adxudicación.


Descargar: DECLARACIÓN ART 146.4 do TRLCSP.pdf
Descargar: SOBE B MODELO PROPOSICION ECONOMICA LIMPEZA.pdf
Descargar: PREGO DE LIMPEZA CENTRO DE SAUDE.pdf

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con

Este sitio emprega Akismet para reducir o spam. Aprende como se procesan os datos dos teus comentarios.