En cumprimento da obriga deste Concello de dispoñer dun Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas para permitir a presentación electrónica de tódalas facturas e outros documentos emitidos polos proveedores e contratistas, implántase e habilítase o Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas do Concello de Cambados a través do seguinte enlace:

Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe)
  • código DIR do Concello de Cambados é: L01360062
  • Código DIR3 da oficina contable: L01360062 – OC
  • Código DIR3 do órgano xextor: L01360062 – OG
  • Código DIR3 da unidade tramitadora: L01360062 – UT