Información

  • As competencias desta área consisten na promoción e xestión das infraestruturas culturais como a biblioteca municipal, as axencias de lectura parroquiais, os museos, as salas de exposición e os espazos destinados á realización das actividades lúdicas. Así mesmo compete a esta área a programación cultural e organización dos diferentes eventos lúdicos municipais.
  • No referente ao deporte, este departamento será o responsable da xestión das infraestruturas deportivas municipais e da programación de diferentes eventos deportivos e velará, especialmente, pola promoción do deporte de base.
  • Así mesmo, desta concellaría dependerá o mantemento das instalacións educativas de competencia municipal. Igualmente será o responsable da constitución e funcionamento do Consello Escolar Municipal e elaborará propostas de actividades educativas vinculadas coa área cultural do Concello e con diferentes eventos culturais.
  • Por último esta área velará pola promoción e boa utilización do idioma galego na actividade diaria do Concello de Cambados.