Por Resolución desta Alcaldía de data 15.09.2017, adxudicouse á empresa “CANALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SALNÉS, S.L. (C.C.S., S.L.)", o contrato das obras de "MELLORA DOS SERVIZOS URBANÍSTICOS NA RÚA BIMBIO", por importe de 12.556,00 € (Ive incluído), cunha baixa de 7.444,00 € sobre o prezo de licitación (20.000,00 €).

As indicadas obras financiaranse ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2016.

O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

En Cambados. Documento asinado electronicamente.