No enlace que se xunta, únese ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN, celebrada no día de hoxe, 21 de agosto de 2017, na que se deu conta do informe valoración dos criterios técnicos do contrato de "DESEÑO DE PÁXINA WEB, emitidos polo Servizo de Novas Tecnoloxías da Excma. Deputación e se formula proposta de adxudicación do mencionado contrato.

En Cambados, a 21 de agosto de 2017. 

Servizo de Contratación.

Enlaces