Start: 10 Xaneiro, 2020
00:00
End: 10 Xaneiro, 2025
00:00

Por Decreto da Alcaldía nº 2020-0020, de data 10/01/2019, adxudicouse o contrato menor das obras de “MELLORA PAVIMENTOS PATIOS EXTERIORES GARDERÍA 2019000307”, á empresa “GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.”, que as executará polo prezo de:

 

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

29.493,39

23.359,28

21% IVE

6.193,61

4.905,45

Prezo

35.687,00

28.264,73

Baixa

7.422,27

 

As mencionadas obras contan cunha subvención ao 100% da Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos, Plan Concellos 2019.

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno dos Concellos e co disposto na Base décimo quinta das Reguladoras do Plan Concellos 2017.

En Cambados, a 10 de xaneiro de 2020. A alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00