Start: 9 Xullo, 2019
00:00
End: 9 Xullo, 2024
00:00

Esta Alcaldía en data 24/06/2019 asinou o Convenio de Colaboración coa Excma. Deputación Provincial de Pontevedra e este Concello de Concello de Cambados para levar a cabo dentro do termo municipal as actuacións recollidas no proxecto denominado “ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE I” (FEDER-ELL-2019-000-512), que conta co financiamento do 80% do FEDER a través da convocatoria de axudas a entidades locais para proxectos singulares que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, no marco do Programa Operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020.

O financiamento do investimento é o seguinte:

Iluminación exterior sostible I FEDER-EELL 2019-000-512

Investimento elexible Cambados

AXUDA FEDER (80%)

ACHEGA CONCELLO

ACHEGA DEPUTACIÓN

98.403,63

78.722,90

12.180,73

7.500,00

As zonas de actuación que abrangue o mencionado proxecto de “ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE I” (FEDER-EELL-2019-000-512), neste termo municipal de Cambados, son as que figuran no Convenio que se xunta.

O que se fai público en cumprimento do disposto na Cláusula 6ª do mencionado Convenio.

En Cambados, a 9 de xullo de 2019. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

DESCARGAR CONVENIO

Fees & Tickets
Free
$0,00