Start: 16 Xullo, 2019
00:00
End: 16 Xullo, 2024
00:00

Pola empresa “ACEVI, S.L.” rematáronse as obras de “MELLORA EN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS (Obra nº 2017044101 )”, financiadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) e con fondos municipais:

Subvención PC/2017

Deputación

Fondos

municipais

30.000,00

5.000,00

O investimento total ascendeu á cantidade de:

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

28.925,62

24.614,89

21% IVE

6.074,38

5.169,13

Prezo

35.000,00

29.784,02

Baixa

5.215,98

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2017.

En Cambados, 16 de xullo de 2019. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00