Start: 31 Outubro, 2018
00:00
End: 31 Outubro, 2023
00:00

Téndose rematadas as obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DUN TRAMO DA AVDA. DE VILAGARCÍA” (Obra nº PC2018011810), financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2016), foron executadas pola empresa EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA, S.L., polo prezo de 15.700,83 €, de Ive 3.297,17 €, totalizando un importe de 18.998,00 €, cunha baixa de 1.002,00 € (sobre o orzamento base de licitación de 20.000,00 €).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria.

En Cambados, 31 de outubro de 2018. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00