Start: 14 Xullo, 2023
00:00
End: 14 Xullo, 2028
00:00

Anuncio de Formalización de Contrato

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato privado de servizo de interpretación artística para a realización dun concerto da artista ZAHARA RAVE”, o día 4/08/2023, co gallo da Festa do Albariño 2023.

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

2.Obxecto do contrato: “CONCERTO DA ARTISTA ZAHARA RAVE, CO GALLO DA FESTA DO ALBARIÑO 2023

a)Tipo: Privado de servizo de interpretación artística e de prestación de dereito de exclusiva.

b)CPV: 92312120-8 Servizos artísticos de grupos de cantantes.

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Negociado sen publicidade.

4.Valor estimado do contrato: 50.000,00

5.Presuposto base de licitación: 60.500,00 € (Ive engadido)

6.Número de ofertas recibidas: (1)

7.Número de ofertas recibidas por sede electrónica: (1)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 10/07/2023.

b)Data de formalización do contrato: 13/07/2023

c)Nome do contratista adxudicatario: MANITOMAL, S.L.

d)Importe de adxudicación: 60.500,00 € (Ive engadido).

Cambados. (Asinado dixitalmente á marxe)

Fees & Tickets
Free
$0,00