Start: 28 Setembro, 2023
00:00
End: 28 Setembro, 2028
00:00

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “MELLORA PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS COUTO DE ABAIXO AGADER 2023-2024 PM23-0117

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

2.Obxecto do contrato: “MELLORA PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS COUTO DE ABAIXO AGADER 2023-2024 PM23-0117 ”

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45233222-1 Traballos de pavimentación e asfaltado.

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto simplificado abreviado.

4.Valor estimado do contrato: 47.573,00

5.Presuposto base de licitación: 57.563,33 €

6.Número de ofertas recibidas: (2)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (2)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 27.09.2023

b)Data de formalización do contrato: 28.09.2023. LCSP 159.6 g

c)Nome do contratista: CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A.

d)Importe de adxudicación e vantaxes da oferta adxudicataria:

Empresa

Prezo s/IVE

IVE

Prezo c/IVE

Baixa

Prazo execución

Mellora 1

Mellora 2

COVSA

CIF: A36008886

47.454,07

9.965,35

57.419,42

143,91

15 días naturais

SI

SI

Mellora 1. Formigonado de cuneta en terra para mellorar a evacuación das augas pluviais de tipo transitable:

Cuneta triangular tipo transitable de 1,00 m. de ancho e 10 cm. De espesor con formigón HM-20/sp/40 , taludes e dimensións segundo planos e dirección de obra. Incluso formación da base de cuneta, refino compactación e nivelación.

Uds.

Prezo unitario

Total

43 m²

33,00 €

1.419,00 €

Mellora 2. Incremento de espesor da capa de pavimentación de 5 cm. que estaba proxectada a un espesor de 6 cm. con mestura bituminosa en quente AC 16 SURF 50/70 D:

Incremento de 1 cm. na capa de pavimentación mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SURF 50/70 d

Uds.

Prezo unitario

Total

.927,00 m²

1,60 €

3.083,20 €

Cambados, 28 de setembro de 2023. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free