Start: 2 Xuño, 2021
00:00
End: 2 Xuño, 2026
00:00

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUÍÑO DE A SECA E ACCESO AO CENTRO SOCIO CULTURAL DE CORVILLÓN, CAMBADOS (PONTEVEDRA)”

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

2.Obxecto do contrato: “MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUÍÑO DE A SECA E ACCESO AO CENTRO SOCIO CULTURAL DE CORVILLÓN, CAMBADOS (PONTEVEDRA)”

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45112000-5 Traballos de escavación e movemento de terras

45233200-1 Traballos diversos de pavimentación

45316100-6 Instalación de equipo de alumeado exterior

45262620-3 Muros de contención

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto Simplificado abreviado.

4.Valor estimado do contrato: 53.239,85 €

5.Presuposto base de licitación:

Importe Neto: 53.239,85 €

Importe Total: 64.420,22 €

6.Número de ofertas recibidas: (15)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (15)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 28-05-2021

b)Data de formalización do contrato: 01-06-2021

c)Nome do contratista/s adxudicatario/s: MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROUSA, S.L. (MARCONSA)

d)Importe de adxudicación: Prezo, prazo de execución e melloras.

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

53.239,85

50.002,87

11.180,37

10.500,60

64.420,22

60.503,47

Baixa:

3.916,75

Prazo de execución das obras:

30 días naturais

Proxecto de gasto

Retención de crédito Nº OPERACIÓN:

Importe retido

2021/0005.

2021/EP/003098

64.420,22

Mellora 1

Plantación de árbores. Subministro e plantación de árbores de talla grande, subministrados en cepellón e plantación en furado 1,5×1,5×1,5 m., incluso apertura do mesmo cos medios manuais ou mecánicos necesarios, abonado, formación de alcorque, terra vexetal e primeira rega. Situados segundo plano e indicacións D.F.

ACER PSEUDOPLATANUS (2 unidades) tamaño grande.

QUERCUS ILEX (2 unidades) tamaño grande.

QUERCURS ROBUR (3 unidades) tamaño grande.

VALORACIÓN = 2.400,00 €

Mellora 2

Plantación de plantas e arbustos. Subministro e plantación de plantas e arbustos, subministrados en maceta ou cepellón e plantación en furado, incluso apertura do mesmo cos medios manuais ou mecánicos necesarios, abonado, terra vexetal e primeira rega. Situados segundo plano e indicacións D.F.

VACCINIUM MYRTILLUS (3 unidades)

CISTUS LADANIFER (5 unidades)

VIBURNUM OPULUS (4 unidades)

GLANDORA PROSTRATA (3 unidades)

VIBURNUM LANTANA (4 unidades)

BERBERIS VULGARIS (4 unidades).

VALORACIÓN = 920,00 €

Mellora 3

Muro mampostería pedra tradicional H<=2m. Mampostería de pedra granítica, en muros e obras de contención e sostemento, en fustes e zapatas, con acabado rústico tradicional cara vista. Construído a base de pedra granítica cortada en bloque de peso superior aos 750 kg/ud. Cada bloque apoiarase pola súa cara inferior en outros dous polo menos, cada dúas sogas haberá un tizón de profundidade mínima vez e media á da fila, e no intradós terá un desplome de 0,10 m. por m. ripiado e terminado, segundo NTE-EFP-6, incluídos material, man de obra e transporte. Incluso escavación en todo tipo de terreo e recheo do trasdós con material filtrante necesario, limpeza e retirada de cascallos.

14m x 1,20m = 16,80 m2.

VALORACIÓN = 1.696,00 €

En Cambados, 2 de xuño de 2021. A Alcaldesa, Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00