Start: 3 Maio, 2023
00:00
End: 3 Maio, 2028
00:00

Anuncio de Formalización de Contrato

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “RENOVACIÓN URBANA DA PRAZA DE FEFIÑÁNS”

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

2.Obxecto do contrato: “RENOVACIÓN URBANA PRAZA DE FEFIÑÁNS”

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45111100-9 Traballos de demolición. 45112500-0 Traballos de movemento de terras. 45233252-0 Traballos de pavimentación de rúas. 45232410-9 Obras de saneamento. 45232150-8 Traballos relacionados con tuberías de distribución de auga. 45262510-9 Canteiría. 45232200-4 Obras auxiliares para liñas de condución eléctrica. 34928530-2 Lámpadas de alumeado público. 34928400-2 Mobiliario urbano. 03452000-3 Árbores.

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto Simplificado

4.Valor estimado do contrato: 192.752,94

5.Presuposto base de licitación: 233.231,06

6.Número de ofertas recibidas: (3)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (3)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 25/04/2023

b)Data de formalización do contrato: 03/05/2023

c)Nome do contratista adxudicatario: REVCOM ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.

d)Importe de adxudicación e vantaxes da oferta adxudicataria:

Empresa

Prezo s/IVE

IVE

Prezo c/IVE

Baixa

Prazo execución

Prazo garantía

REVCOM, S.L.

182.921,00

38.413,41

221.334,41

11.896,65

2 meses 60 días

1+2

En Cambados, 3 de maio de 2023. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00