Start: 15 Maio, 2023
00:00
End: 15 Maio, 2028
00:00

Anuncio de Formalización de Contrato

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de LOTE 2 MELLORA PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS EN CAMBADOS: Camiño Cortiñas Abaixo (Corvillón), R/Camiño Cruceiro e Camiño O Sineiro (Vilariño) PC2021 2021015785

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

2.Obxecto do contrato: “LOTE 2 MELLORA PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS EN CAMBADOS: Camiño Cortiñas Abaixo (Corvillón), R/Camiño Cruceiro e Camiño O Sineiro (Vilariño) PC2021 2021015785”.

a)Tipo: Obra.

b)CPV: 45233222-1 Traballos de pavimentación e asfaltado.

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante.

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria.

b)Procedemento: Aberto Simplificado abreviado.

4.Valor estimado do contrato: 57.104,11 € .

5.Presuposto base de licitación (Pode haber lotes): 69.095,97 €.

6.Número de ofertas recibidas: (4).

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (4)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 21/04/2023.

b)Data de formalización do contrato: 15/05/2023.

c)Nome do contratista adxudicatario: MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA).

d)Importe de adxudicación e vantaxes da oferta adxudicataria:

Empresa

Prezo s/IVE

IVE

Prezo c/IVE

Baixa

Prazo ofertado

Melloras ofertadas

MARCONSA, S.L.

CIF B36533537

56.121,92

11.785,60

67.907,52

1.188,45

15 días naturais

MELLORA 1: SI

MELLORA 2: SI

MELLORAS OFERTADAS A EXECUTAR:

MELLORA 1: Obras complementarias para soterrar liña de telefónica e alumeado público, na actuación Rúa Camiño do Cruceiro.

Descrición mellora a executar (Rúa Camiño do Cruceiro):

Uds.

Prezo unitario

Total

– Demolición e retirada de postes

1,00 ud

500,00 €

500,00 €

– Demolición de pavimento, escavación de gabia de 40×40 cm., colocación de tubos (2 ud. tubos PVC corrugado de 63 mm. de diámetro) e formigonado de gabia con formigón H-200

30,00 m.l.

22,00 €

660,00 €

– Demolición de pavimento, escavación de gabia de 40×40 cm., colocación de tubos (4 ud. tubos PVC corrugado de 63 mm. de diámetro) e formigonado de gabia con formigón H-200.

35,00 m.l.

25,00 €

875,00 €

– Arqueta para rexistro tipo D.M. de telefónica, de dimensións exteriores 80x120x123 , cun espesor das paredes de 0,15 cm. de formigón armado, soleira de formigón 15 cm de grosor, encofrado de madeira. Con tapa de formigón armado e cerco de aceiro D-400 con logo grafiado. Incluso escavación, conexión e recheo. Executado segundo Normas da Compañia subministradora de enerxía.

1,00 ud

990,00 €

990,00 €

– Arqueta tipo M enterrada, de dimensións interiores 40x40x50 cm, prefabricada de formigón armado sobre soleira de formigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de espesor, con marco e tapa de fundición D.-250. Incluso escavación manual e recheo do trasdós con material granular, conexións de conducións e remates. Totalmente montada, conexionada e probada.

1,00 ud

190,00 €

190,00 €

– Demolición, escavación de zanja de 30×30 cm., Colocación de tubos de 32 mm. e outro de 63 mm. e formigonado de gabia

2,00 m.l.

22,00 €

44,00 €

TOTAL MELLORA 1

3.259,00 €

MELLORA 2: Extracción de 8 probetas testigo para control de espesor do pavimento e emisión de informe final cos resultados.

Descrición mellora a executar: – Extracción probeta-testigo mestura bituminosa con diámetro 100 mm e determinación de espesor e densidade, e informe final

Uds.

Prezo unitario

Total

CAMIÑO DE CORTIÑAS DE ABAIXO (CORVILLÓN)

4 ud

80,00 €

320,00 €

RÚA CAMIÑO DO CRUCEIRO

4 ud.

80,00 €

320,00 €

TOTAL MELLORA 2

640,00 €

Cambados, 15  de maio de 2023. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00