Start: 17 Xullo, 2020
00:00
End: 17 Xullo, 2025
00:00

Anuncio de Formalización de Contrato

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato das obra de “MELLORA CAPA RODADURA CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS: LOTE 2.- 1. Camiño Couto de Arriba EP9301; 2. Camiño Couto de Abaixo EP9301; Camiño Xesteira EP9301; 4. Camiño Porto de Tragove; 5. Camiño Quintáns (Vilariño)

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?OP=50&N=717386&lang=gl

2.Obxecto do contrato:

MELLORA CAPA RODADURA CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS: LOTE 2.- 1. Camiño Couto de Arriba EP9301; 2. Camiño Couto de Abaixo EP9301; Camiño Xesteira EP9301; 4. Camiño Porto de Tragove; 5. Camiño Quintáns (Vilariño)

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45233252-0 Traballos de pavimentación de rúas.

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?OP=50&N=717386&lang=gl

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto Simplificado con división en lotes

4.Valor estimado do contrato:

LOTE 2. –

Camiños/

Vías:

1. Camiño Couto de Arriba EP9301. 2. Camiño Couto de Abaixo EP9301 3. Camiño Xesteira EP9301. 4. Camiño Porto de Tragove. 5. Camiño Quintáns (Vilariño)

Execución material

58.525,44

Gastos xerais 13%

7.608,31

11.119,84

Beneficio industrial 6%

3.511,53

Valor estimado do contrato

69.645,28

5.Presuposto base de licitación Lote 2:

Importe Neto: 58.525,44 euros

Importe Total: 69.645,28 euros

6.Número de ofertas recibidas: (10)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (10)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 06/07/2020

b)Data de formalización do contrato: 16/07/2020

c)Nome do contratista adxudicatario: CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A.

d)Importe adxudicación contrato e vantaxes da oferta adxudicataria:

LOTE 2.- 1. Camiño Couto de Arriba EP9301; 2. Camiño Couto de Abaixo EP9301; Camiño Xesteira EP9301; 4. Camiño Porto de Tragove; 5. Camiño Quintáns (Vilariño)

Adxudicatario:

COVSA A36008886

Base impoñible:

57.359,85 €

IVE: 12.045,57 €

Total: 69.405,42 €

Baixa: 14.865,37 €

Ampliación prazo garantía: Tres anos (1+2)

Prazo execución das obras: 30 días.

MELLORAS A EXECUTAR OFERTADAS POLA EMPRESA:

Camiño/Rúa/Trav.

Descrición dos traballos

Valor

4.- Camiño Porto de Tragove.

Incremento de 1 cm. na capa de pavimentación mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SURF 50/70 d

4.848,00

Extracción 6 probetas-testigo mestura bituminosa con diámetro 100 mm e determinación de espesor e densidade,

360,00

IMPORTE TOTAL DAS MELLORAS DO LOTE 2.

5.208,00

En Cambados, 16 de xullo de 2020. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00