Start: 22 Decembro, 2020
00:00
End: 22 Decembro, 2025
00:00

Con data 22/12/2020 recibíronse as obras de “MELLORAS E ACONDICIONAMENTO XERAL DO CENTRO DE SAÚDE, executadas pola empresa ”CONSTRUCTORA E INGENIERÍA MESSI, S.L.”, desprendéndose o seguinte do expediente de contratación:

1º.- MELLORA E ACONDICIONAMENTO XERAL DO CENTRO DE SAÚDE DE CAMBADOS LOTE 1 E LOTE 2. ORZAMENTOS BASE DE LICITACIÓN

 

Expte. Deputación: 2018034750

Expte. Sergas: 214/20

Expte. Subv.: 118/2018

Expte. Convenio SERGAS: 360/2020

Expte. Contratación: 1952/2020

Tipo de contrato: OBRAS

Obxecto do contrato: MELLORAS E ACONDICIONAMENTO XERAL DO CENTRO DE SAÚDE

Procedemento de contratación: Aberto simplificado con división en lotes .

Tramitación: Ordinaria.

CPV:

45262520-2 Traballos de albañilería

45262650-2 Traballos de revestimento de fachadas

45311200-2 Traballos de instalación de accesorios eléctricos

45330000-9 Traballos de fontanería

45442110-1Trabajos de pintura de edificios

45421100-5 Instalación de portas, fiestras y elementos conexos

Prezo estimado: 82.669,31

IVE: 17.360,56

Orzamento base de licitación: 100.029,87

Duración: 2 MESES

Aplicación orzamentaria

Proxecto de gasto

Retención crédito nº

Importe retido

2020.3120.63208

2018/0003

2020/EP/006048

2020/EP/009308

100.029,87

 

LOTE 1 DEPUTACIÓN

LOTE 2 SERGAS

Melloras no Centro de Saúde

Acondicionamento xeral Centro Saúde

Execución material

34.724,63

Execución material

34.745,38

13% Gastos xerais

4.514,20

13% Gastos xerais

4.516,90

6% Beneficio industrial

2.083,48

6% Beneficio industrial

2.084,72

Valor estimado

41.322,31

Valor estimado

41.347,00

 

BASE

IMPOÑIBLE

IVE

TOTAL

LOTE

LOTE 1. Mellora – DEPUTACIÓN

41.322,31

8.677,69

50.000,00

LOTE 2. Acondicionamento Xeral SERGAS

41.347,00

8.682,87

50.029,87

Investimento total proxecto.

82.669,31

17.360,56

100.029,87

 

2.- QUE AS AXUDAS RECIBIDAS PARA CADA UN DOS LOTES SON AS QUE SE INDICAN NO CADRO SEGUINTE:

 

BASE

IMPOÑIBLE

IVE

TOTAL

LOTE

Financiamento

LOTE 1. Melloras Centro Saúde.

41.322,31

8.677,69

50.000,00

100% Excma. Deputación Plan Concellos 2018/2019 – Anualidade 2018.

LOTE 2. Acondicionamento Xeral Centro Saúde.

41.347,00

8.682,87

50.029,87

100% SERGAS Convenio 08/07/2020 Expte. 214/20.

Investimento total proxecto.

82.669,31

17.360,56

100.029,87

 

3.- DECRETO DE ALCALDÍA 2020-1333, DE DATA 04/11/2020, POLO QUE SE ADXUDICAN OS LOTES 1 E 2:

 

FINANCIAMENTO SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN

LOTE 1.- MELLORAS CENTRO DE SAÚDE

Adxudicatario:

CONSTRUCTORA E INGENIERÍA MESSI, S.L.”

Base impoñible:

36.013,23 €

IVE: 7.562,78 €

Total: 43.576,01 €

Baixa: 6.423,99

Prazo execución das obras: 45 días.

 

FINANCIAMENTO CONVENIO SERGAS

LOTE 2.- ACONDICIONAMENTO XERAL DO CENTRO DE SAÚDE.

Adxudicatario:

CONSTRUCTORA E INGENIERÍA MESSI, S.L.”

Base impoñible:

36.013,23 €

IVE: 7.562,78 €

Total: 43.576,01 €

Baixa: 6.423,00

Prazo execución das obras: 45 días.

 

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno, a cláusula undécima do Convenio asinado co SERGAS e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2018-2019.

En Cambados, a 22 de decembro de 2020. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00