Start: 19 Novembro, 2020
00:00
End: 19 Novembro, 2025
00:00

Pola empresa “NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.”, finalizáronse recentemente as obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO ÁS DEPURADORAS POLA COSTA”, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2018).

O contrato foi adxudicado polo prezo e execución de mellora seguintes:

 

Empresa

Prezo s/IVE

IVE

Prezo

Ive engadido

Baixa

Execución mellora

NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.

55.922,48

11.743,72

67.666,20

30.642,97

Si (*)

(* Descrición da mellora) Aportación de filler de cemento na partida de aglomerado asfáltico para mellorar a estabilidade do pavimento dada a situación tan próxima ao mar e a circulación de vehículos pesados.

Aportación de filler de cemento de 2% en peso sobre Tm de mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SURF 50/70 d (D-12).

 

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2018-2019.

En Cambados, 19 de novembro de 2020. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00