Start: 25 Outubro, 2022
00:00
End: 25 Outubro, 2027
00:00

Recentemente veñen de rematarse as obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SETE PÍAS 2022”, adxudicadas á empresa “MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA):

Desglose do investimento da subvención solicitada á Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, ao abeiro da ORDE do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento IN519B), (DOG nº 17, 26/01/2022):

INVESTIMENTO TOTAL

Investimento

Orzamento

sen IVE

IVE

21%

Orzamento

total

Axuda

80%

Aportación

Mnpal. 20%

OBRA

95.673,55

20.091,45

115.765,00

92.612,00

23.153,00

HONORARIOS Redacción Proxecto

3.500,00

735,00

4.235,00

3.388,00

847,00

TOTAIS ……………

99.173,55

20.826,45

120.000,00

96.000,00

24.000,00

Observación (*): O IVE é subvencionable

Subvención outorgada por Resolución da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, de data 09/06/2022:

Total investimento

Ive engadido

Subvención

outorgada 80%

Achega

Fondos Municipais 20%

120.000,00

96.000,00

24.000,00

Subvención aceptada por Decreto de Alcaldía 2022-0668, de data 13/06/2022.

Subvención outorgada por Resolución da Presidencia da Excma. Deputación de Pontevedra, de data 10/03/2022, outorgada ao abeiro do Plan Concellos 2022, para o financiamento da achega municipal ao investimento:

ORZAMENTO TOTAL

XUNTA DE GALICIA

SUBVENCIÓN SOLICITADA

ACHEGA DO CONCELLO

120.000,00

96.000,00

24.000,00 (*)

(*) SUBVENCIÓN OUTORGADA POLA EXCMA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA CON CARGO AO PLAN CONCELLOS 2022, COMO ACHEGA A O INVESTIMENTO.

Obra:

23.153,00

Redacción proxecto:

847,00

TOTAL

24.000,00

Aceptada subvención da Excma. Deputación por Decreto 2022-0323, de data 14/03/2022.

ADXUDICATARIA: MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA) CIF B36533537

Prezo s/IVE

IVE

Prezo c/IVE

Baixa

Mellora 1

Mellora 2

90.019,25

18.904,04

108.923,29

6.841,71

SI

SI

MELLORA 1: Sinalización horizontal das rúas: María Castaña, Concepción Arenal e María Pita.

A) Descrición mellora a executar: Marca vial continua-discontinua reflexiva de 10 cm, con pintura reflexiva e microesferas de vidro, realizada con máquina autopropulsada, incluso premarcaxe.

Uds.

Prezo unitario

Total

RÚA MARÍA CASTAÑA

1.087,00 m

1,05€

1.141,35 €

RÚA CONCEPCIÓN ARENAL

736,00 m

1,05 €

772,80 €

RÚA MARÍA PITA

796,00 m

1,05 €

838,80 €

TOTAL

2.749,95 €

B) Descrición mellora a executar: Marca vial reflexiva en cebreados, con pintura reflexiva e microesferas de vidro, realizada con máquina, incluso replanteo e premarcaxe. Medida a superficie realmente pintada.

Uds.

Prezo unitario

Total

RÚA MARÍA PITA (paso peóns)

32,00 m²

12,91 €

413,12 €

TOTAL

413,12 €

C) Descrición mellora a executar: Marca vial reflexiva en símbolos e letreiros, con pintura reflexiva e microesferas de vidro, realizada con máquina, incluso replanteo e premarcaxe. Medida a superficie realmente pintada.

Uds.

Prezo unitario

Total

RÚA MARÍA CASTAÑA (aparc. persoas con discapacidade)

4,50 m²

17,59 €

79,16 €

RÚA CONCEPCIÓN ARENAL (aparc. persoas con discapacidade)

3,00 m²

17,59 €

52,77 €

RÚA MARÍA PITA (aparc. Persoas con discapacidade)

3,00 m²

17,59 €

52,77 €

TOTAL

184,70 €

TOTAL MELLORA 1

3.347,77 €

MELLORA 2: Colocación de balizas solares de sinalización de pasos de peóns.

Descrición mellora a executar: Baliza solar tipo ML-6 LED SOLAR de Metrolight ou similar de dimensións de 120x120x50 mm. con panel solar de silicio monocristalino, a colocar empotrable no chan sen alimentación, totalmente colocado.

Uds.

Prezo unitario

Total

VIAL EXERIA

6 UD

80,00 €

480,00 €

RÚA MARÍA CASTAÑA

6 UD

80,00 €

480,00 €

RÚA CONCEPCIÓN ARENAL

6 UD

80,00 €

480,00 €

RÚA MARÍA PITA

6 UD

80,00 €

480,00 €

RÚA MARÍA SOLIÑA

6 UD

80,00 €

480,00 €

TOTAL MELLORA 2

2.400,00 €

O investimento foi financiado nun 80% Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación e nun 20% pola pola Excma. Deputación de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2022) para o financiamento da achega municipal.

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno, no artigo 19 da Orde do 27 de decembro de 2021, da Vicepresidencia Segunda e na Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos 2020).

En Cambados, a 25 de outubro de 2022.  O Alcalde. D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00