Start: 25 Setembro, 2019
00:00
End: 25 Setembro, 2024
00:00

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO.

En cumprimento do establecido polo artigo 154 da LCSP, faise público o anuncio de formalización do contrato das obras de “LOTE 1.- HUMANIZACIÓN DA RÚA OURENSE”

1.Entidade adxudicadora: a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c) Dirección de internet do perfil do contratante: https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=576170&OR=239&ID=801&S=C&lang=gl

2.Obxecto do contrato:

LOTE 1.- HUMANIZACIÓN DA RÚA OURENSE

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45233252-0 Traballos de pavimentación de rúas

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Plataforma de Contratos de Galicia.

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto Simplificado con división en lotes

4.Valor estimado do contrato: 56.123,70 euros

5.Presuposto base de licitación Lote 1:

Importe Neto: 56.123,70 euros

Importe Total: 67.909,68 euros

6.Número de ofertas recibidas: (5)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (5)

8.Formalización do contrato Lote 1:

a)Data de adxudicación: Decreto Alcaldía 2019-1075,17/09/2019

b)Data de formalización do contrato: 24/09/2019

c)Nome do contratista adxudicatario: “MOVIMIENTOS DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA)”

d)Importe de adxudicación:

Importe Neto: 50.492,39 euros

Importe Total: 61.095,79 euros

e)Vantaxes da oferta adxudicataria:

LOTE 1.- HUMANIZACIÓN RÚA OURENSE.

Adxudicatario proposto:

Movimientos de Áridos y Construcciones de Arosa, S.L. (MARCONSA)

Oferta económica:

50.492,39 €

IVE: 10.603,40 €

Total: 61.095,79 €

Baixa:

6.813,89 €

Prazo de garantía:

Tres anos (1+2)

Melloras Lote 1.- Rúa Ourense.

Valoración: 5.380,00 €

Substitución do actual colector de fecais por un novo colector realizado en PVC de SN4 – de 315 mm. de diámetro, unión por xunta elástica, de 7.70 mm de espesor, incluído acometidas novas ás edificacións e os seguintes traballos:

– Escavación e retirada do actual colector, con carga e transporte de escombros e sobrantes a vertedoiro.

– Colocación do novo colector PVC SN4 315 mm. de diámetro, unión por xunta elástica, de 7.70 mm de espesor, dende o comezo da rúa ata o ultimo pozo de conexión. (Lonxitude aproximada 82 m) incluso preparación da base do terreo, recheo e compactación.

– Realización de 14 novas acometidas ao novo colector a colocar, con tubo de PVC SN4 de 250 mm. (máximo 5,00 m. de lonxitude), incluso colocación de nova arqueta de 40×40 cm. e profundidade necesaria, con tapa de fundición ao limite da propiedade.

En Cambados, 25 de setembro de 2019. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00