Start: 9 Xullo, 2019
00:00
End: 9 Xullo, 2024
00:00

Insertado anuncio na Plataforma de Contratos de Galicia. Prazo límite presentación ofertas no SILEX rematará o vindeiro día 26/07/2019, ás 14.00 horas.

ENLACE  á Plataforma para información e descarga de documentos (no desplegable ÓRGANO DE CONTRATACIÓN localizar Concello de Cambados): 

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?OP=50&N=560297&lang=gl

ENLACE  ao Sistema de Licitación (SILEX) da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia:

https://silex.conselleriadefacenda.es/SLE_Internet/

 

CONCELLO DE CAMBADOS

ANUNCIO DE LICITACIÓN

para a contratación das obras de “MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS: Couto de Abaixo, Quintáns, Agrolongo, Veiga e Xieles e A Cereixeira AGADER 2019-2020.”, por procedemento aberto simplificado sumario con división en lotes, trámite ordinario.

A. PODER ADXUDICADOR:

Administración.

Contratante:

Ilmo. Concello de Cambados.

Órgano de contratación:

Alcaldía.

Servizo xestor:

Secretaría do Concello de Cambados.

Perfil do contratante do Concello:

Na páxina www.cambados.es ou www.cambados.gal localizar Perfil do Contratante que está enlazado á Plataforma de Contratos de Galicia www.contratosdegalicia.gal/ onde obterán toda a documentación relativa á presente licitación.

Plataforma de Contratos de Galicia:

www.contratosdegalicia.gal/ deberán seleccionar órgano de contratación e no desplegable localizar Concello de Cambados, onde obterán a documentación relativa á presente licitación.

Enderezo órgano contratación:

Praza do Concello, 1 (36360 CAMBADOS).

Teléfono – Fax:

986520943 – 986524866

Correo electrónico:

secretaria@cambados.es

Sede electrónica:

cambados.sedelectronica.gal

Código NUTS:

ES114

B. PROCEDEMENTO ADXUDICACIÓN

Número expediente Concello:

2205/2019

Número expediente AGADER:

PM2019-190

Tipo de contrato:

Obras

Tipo de procedemento:

Aberto simplificado sumario con división en lotes

Tramitación:

Ordinaria

Forma presentación de ofertas:

Electrónica. Empregarase o Sistema de Licitación (SILEX) da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.

https://silex.conselleriadefacenda.es/SLE_Internet/

Acceso ao programa SILEX de licitación electrónica:

A información de acceso ao programa atópase recollida na Cláusula 9.2.

Documentación a presentar:

SOBRE ÚNICO (arquivo electrónico) contendo a documentación seguinte:

1.- Anexo I (Declaración Responsable)

2.-Anexo II (Oferta económica e melloras)

Prazo de presentación de ofertas no Sistema de Licitación Electrónica da Xunta (SILEX):

O prazo de presentación de ofertas no SILEX será de 10 días hábiles, a contar dende o seguinte ao da inserción do anuncio de licitación na Plataforma de Contratos de Galicia, na forma que se indica na Cláusula 3ª e 9ª. Hora límite: 14.00.

Cabe recurso especial:

Non

Contrato suxeito a regulación harmonizada:

Non

C. DEFINICIÓN DO OBXECTO DO CONTRATO

Obxecto do contrato:

MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS: Couto de Abaixo-Quintáns; Agrolongo – Veiga e Xieles; A Cereixeira AGADER 2019-2020.

División en lotes do obxecto do contrato:

Lote 1.- Camiños Couto de Abaixo (Castrelo); Quintáns (Castrelo) e Cereixeira (Oubiña). 23.955,17 €

Lote 2.- Camiños Agrolongo; A Veiga; Xieles (Corvillón). 27.031,69 €.

Códigos identificación das prestacións obxecto do contrato:

45233223-8 Traballos de repavimentación de calzadas.

45233222-1 Traballos de pavimentación e asfaltado

Procedemento de selección e adxudicación:

A forma de adxudicación do contrato será o procedemento aberto simplificado sumario con división en lotes, no que todo empresario interesado poderá presentar unha proposición, quedando excluída toda negociación dos termos do contrato cos licitadores.

Criterios de selección:

Pluralidade de criterios. Cláusula décima

D. PREZO ESTIMADO DO CONTRATO E ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN

LOTES

Base impoñible

IVE

TOTAL LOTE

Lote 1.- Camiños Couto de Abaixo (Castrelo); Quintáns (Castrelo)

Cereixeira (Oubiña)

19.797,66

4.157,51

23.955,17

Lote 2.- Camiños Agrolongo; A Veiga; Xieles (Corvillón)

22.340,24

4.691,45

27.031,69

Investimento total proxecto:

42.137,90

8.848,96

50.986,86

E. RÉXIME DE FINANCIAMENTO:

Aplicación orzamentaria:

1532/60905

Aportación da CC.AA. – AGADER:

As obras están subvencionadas pola Xunta de Galicia (Axencia Galega de Desenvolvemento Rural – AGADER), por un importe de 42.132,47 , concedida ao abeiro da resolución do 28 de decembro de 2018 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais 2019-2020. (DOG Nº 21, do 30/01/2019).

Aportación do Concello:

8.848,96 €

H. PRAZO DE EXECUCIÓN:

1 MES

I. PRÓRROGA:

Non

J. GARANTÍA:

Non se esixe.

I. DATOS DE FACTURACIÓN:

O código DIR do Concello de Cambados é L01360062

Os códigos DIR3 de este Concello, de acordo coa súa estrutura organizativa son:

Oficina contable: L01360062-OC

Organo xestor: L01360062-OG

Unidade tramitadora: L01360062-UT

 

CONCELLO DE CAMBADOS

ANUNCIO DE LICITACIÓN

para la contratación de las obras de “MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS: Couto de Abaixo, Quintáns, Agrolongo, Veiga e Xieles e A Cereixeira AGADER 2019-2020.”, por procedimiento abierto simplificado sumario con división en lotes, trámite ordinario.

A. PODER ADJUDICADOR:

Administración.

Contratante:

Ilmo. Ayuntamiento de Cambados.

Órgano de contratación:

Alcaldía.

Servicio Gestor:

Secretaría del Ayuntamiento de Cambados.

Perfil del contratante del Ayuntamiento:

En la página www.cambados.es o www.cambados.gal localizar Perfil del Contratante que está enlazado a la Plataforma de Contratos de Galicia www.contratosdegalicia.gal/ donde obtendrán toda la documentación relativa a la presente licitación.

Plataforma de Contratos de Galicia:

www.contratosdegalicia.gal/ deberán seleccionar Órgano de contratación y en desplegable localizar Ayuntamiento de Cambados, donde obtendrá toda la documentación relativa a la presente licitación.

Dirección órgano contratación:

Plaza del Ayuntamiento, 1 (36360 CAMBADOS).

Teléfono – Fax:

986520943 – 986524866

Correo electrónico:

secretaria@cambados.es

Sede electrónica:

Cambados.sedelectronica.gal

Código NUTS:

ES114

B. PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN

Número expediente Ayuntamiento:

2205/2019

Número expediente AGADER:

PM2019-190

Tipo de contrato:

Obras

Tipo de procedimiento:

Abierto simplificado sumario con división en lotes

Tramitación:

Ordinaria

Forma presentación de ofertas:

Electrónica. Se utilizará el Sistema de Licitación (SILEX) de la Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.

https://silex.conselleriadefacenda.es/SLE_Internet/

Acceso al programa SILEX de licitación electrónica:

La información de acceso al programa se encuentra recogida en la Cláusula 9.2.

Documentación a presentar:

SOBRE ÚNICO (archivo electrónico) conteniendo la documentación siguiente:

1.- Anexo I (Declaración Responsable)

2.-Anexo II (Oferta económica y mejoras)

Plazo de presentación de ofertas en Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta (SILEX):

El plazo de presentación de ofertas en el SILEX será de 10 días hábiles (ata as 14:00 horas), a contar desde el siguiente al de la inserción del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratos de Galicia, en la forma en que se indica en la Cláusula 3ª e 9ª. Hora límite: 14.00.

Cabe recurso especial:

No.

Contrato sujeto a regulación harmonizada:

No.

C. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

Objeto del contrato:

MEJORA DE CAMINOS RURALES: Couto de Abaixo – Quintáns; Agrolongo -Veiga e Xieles; A Cereixeira AGADER 2019-2020.

División en lotes del objeto del contrato:

Lote 1.- Caminos Couto de Abaixo (Castrelo); Quintáns (Castrelo) e Cereixeira (Oubiña). 23.955,17€

Lote 2.- Caminos Agrolongo; A Veiga; Xieles (Corvillón). 27.031,69€

Códigos identificación de las prestaciones objeto del contrato:

45233223-8 Trabajos de repavimentación de calzadas.

45233222-1 Trabajos de pavimentación y asfaltado

Procedimiento de selección y adjudicación:

La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto simplificado sumario con división en lotes, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

Criterios de selección:

Pluralidad de criterios. Cláusula décima

D. PRECIO ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

LOTES

Base imponible

IVA

TOTAL LOTE

Lote 1.- Caminos Couto de Abaixo (Castrelo); Quintáns (Castrelo) Cereixeira (Oubiña)

19.797,66

4.157,51

23.955,17

Lote 2.- Caminos Agrolongo; A Veiga; Xieles (Corvillón)

22.340,24

4.691,45

27.031,69

Inversión total proyecto:

42.137,90

8.848,96

50.986,86

E. RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN:

Aplicación presupuestaria:

1532/60905

Aportación de la CC.AA. – AGADER:

Las obras están subvencionadas por la Xunta de Galicia (Axencia Galega de Desenvolvemento Rural – AGADER), por un importe de 42.132,47€, concedida al amparo de la resolución del 28 de diciembre de 2018 para la concesión directa, mediante resolución, de las ayudas correspondientes al Plan de mejora de caminos municipales (DOG N.º 21, del 30/01/2019).

Aportación del Ayuntamiento:

8.848,96 €

H. PLAZO DE EJECUCIÓN:

1 MES.

I. PRÓRROGA:

No.

J. GARANTÍA:

No se exige.

I. DATOS DE FACTURACIÓN:

El código DIR del Ayuntamiento de Cambados es L01360062

Los códigos DIR3 de este Ayuntamiento, de acuerdo con su estructura organizativa son:

Oficina contable: L01360062-OC

Órgano gestor: L01360062-OG

Unidad tramitadora: L01360062-UT

En Cambados, a 9 de xullo de 2019. A alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00