Start: 2 Agosto, 2022
00:00
End: 2 Agosto, 2027
00:00

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “REPARACIÓN DO DEPÓSITO DE AUGA DE TROVISCOSO -CORVILLÓN”

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

2.Obxecto do contrato: “REPARACIÓN DO DEPÓSITO DE AUGA DE TROVISCOSO – CORVILLÓN”

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45261420-4 Traballos de impermeabilización.

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto Simplificado

4.Valor estimado do contrato: 87.165,63 €

5.Presuposto base de licitación: 105.470,41 €

6.Número de ofertas recibidas: (4)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (4)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 26/07/2022.

b)Data de formalización do contrato: 02/08/2022.

c)Nome do contratista/s adxudicatario/s: TÉCNICAS ESPECIALES DE IMPERMEABILIZACIONES, REVESTIMIENTOS Y AISLAMIENTOS, S.A. (TEIMPER, S.A.)

d)Importe de adxudicación e vantaxes da adxudicataria:

Empresa

Prezo s/IVE

IVE

Prezo c/IVE

Baixa

Prazo ofertado

Mellora

Nº 1

Mellora

Nº 2

TEIMPER, S.A.

83.620,00

17.560,20

101.180,20

4.290,21

42 días naturais

SI

SI

MELLORA 1: CAMARA DE VÁLVULAS

Descrición

Uds.

Prezo unitario

Total

Partida de acondicionamento e mellora de válvula de altitude, Ross 30 AWR, incluído pintura, anel de asento con xunta e parafusos, camisa inferior, corpos superiores, parafusos para tapa superior, filtro autolimpiante, balea indicadora, xuntas tóricas de peche do piloto, completamente rematado e probado.

1 UD

2.374,61

2.374,61

Ud. Restauración de caseta de cámara de válvulas consistente en:

– Limpeza e descarnado da xunta existente mediante lavado con máquina a presión.

– Subministración e aplicación de fondo de xunta Maxcell ou similar.

– Execución de selaxe de xunta mediante sellador poliuretano Maxflex 100 w.

– Colocación de banda protectora de xunta Maxflex XJF para remate e protección do conxunto.

– 146 m² Pintura completa da caseta mediante man de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa e dúas mans de acabado con pintura plástica. Incluíndo paredes int/ext e teito int.

1 UD

2.420,86

2.420,86

MELLORA 2: INSTALACIÓN DE FILTRO

Descrición

Uds.

Prezo unitario

Total

Filtro colador mecanosoldado tipo Filtram- H de Mistral Ross, DN 250 PN16 corpo ampliado, válvulas para drenaxe inferior e purga superior, cesta reforzada en aceiro inoxidable e billas e manómetros de entrada/saída sen purgador, incluído carrete desmonte, telescópico en aceiro inoxidable, completamente rematado e probado.

1 UD

2.261,21

2.261,21

Ud. de arqueta de ladrillo para instalación de filtro, con tapa en FD tipo C-250 70x50x70 completamente rematado.

1 UD

850,00

850,00

Cambados, 2 de agosto de 2022. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00