Start: 24 Xullo, 2023
00:00
End: 24 Xullo, 2028
00:00

ANUNCIO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN.

FONDOS FEADER

Por Decreto da Alcaldía 2023-1330, de data 21/07/2023, ditouse a seguinte:

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

Comparecendo no aplicativo de subvencións do AGADER, descargouse a Resolución de Modificación de concesión de axuda outorgada ao abeiro da RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2023 para a concesión das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños rurais 2023-2024, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia, en réxime de concorrencia non competitiva, asinada en data 17/07/2023, pola Directora Xeral, relativa ao expediente de solicitude de subvención nº PM23-0117, na que se comunica a este Concello de Cambados concesión dunha axuda por importe de 48.863,00 €, para levar a cabo as obras/control de calidade do investimento denominado MELLORA PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS COUTO ABAIXO AGADER 2023-2024.

Cabe indicar que esta Resolución de modificación de concesión de axuda subsana á ditada en data 20/06/2023, na que se advertía un erro no cadro financeiro que se incorporaba á Resolución de concesión e que afectaba ao importe e porcentaxe da axuda, así como a consecuente distribución de fondos e anualidades e que tiña a súa orixe no importe asignado a este Concello, polo tanto este erro subsanado supón que este Concello debe incrementar o importe da axuda en 368,00 €.

O orzamento presentado, aprobado e desagregado por conceptos é o seguinte:

Proxecto

das obras

Memoria-valorada

Control Calidade

Valor estimado

47.573,00

1.290,00

21% IVE

9.990,33

270,90

Presuposto base de licitación

57.563,33

1.560,90

O importe da axuda distribuirase en dúas anualidades do xeito seguinte:

Importe asignado (Plan de Mellora)

48.863,00 €

Orzamento aceptado

48.863,00 €

% Axuda

100%

Importe de axuda

48.863,00 €

Distribución por fondos

FEADER (60%)

29.317,80 €

MAPA (12%)

5.863,56 €

XUNTA(28%)

13.681,64 €

Anualidades

Anualidade 2023

(34,71%)

Anualidade 2024

(65,29%)

16.960,35 €

31.902,65

Polo exposto, en virtude das competencias atribuídas á Alcaldía polo artigo 21.1 s), da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local

RESOLVE:

.- Acepta-la axuda por importe de 48.863,00 , concedida polo AGADER para levar a cabo as obras/control de calidade do investimento denominado “MELLORA PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS COUTO ABAIXO AGADER 2023-2024 PM23-0117.

Prezo estimado

21% IVE

Orzamento base licitación

Obra.

47.573,00

9.990,33

57.563,33

Control calidade.

1.290,00

270,90

1.560,90

Total investimento.

48.863,00

10.261,23

59.124,23

IVE non subvencionable.

FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO

Axuda outorgada (1)

Fondos do Concello (2)

Total

investimento

MELLORA PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS RURAIS COUTO DE ABAIXO – CASTRELO

48.863,00

10.261,23

59.124,23

(1) Obras + control de calidade

(2) IVE das: obras + control calidade.

2º.- O Concello farase cargo do imposto do IVE, ao non ser un gasto subvencionable de conformidade co establecido no artigo 5.2. b) da RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2023 para a concesión das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños rurais 2023-2024, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia, en réxime de concorrencia non competitiva.

3.- O prazo límite para executar e xustificar os investimentos correspondentes á anualidade 2023 será o 16 de outubro de 2023. O prazo final de execución e xustificación será o 30 de maio de 2024.

4º.- Do presente acordo darase traslado aos Servizos de Intervención e Contratación aos efectos do seu coñecemento e tramitación dos preceptivos expedientes; e,

5º.- Da presente Resolución darase conta ao AGADER e ao Pleno da Corporación na primeira sesión que celebre e publicitarase na WEB en cumprimento do establecido no artigo 18.8 da mencionada Resolución do 28 de febreiro de 2023.

O que se fai público en cumprimento do disposto polo artigo 8 c) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e o establecido no artigo 18.8 da mencionada Resolución do 28 de febreiro de 2023.

En Cambados, 24 de xullo de 2023. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00