Start: 7 Febreiro, 2018
00:00
End: 7 Febreiro, 2023
00:00

Por Resolución desta Alcaldía de data 6/02/2018, adxudicouse á empresa “CONSTRUCIÓNS, OBRAS E VIAIS, S.A. (COVSA)”, o contrato das obras de “DOTACIÓN DE CONTEDORES SOTERRADOS NA RÚA OURENSE“, por importe de 19.632,35 € (Ive incluído), cunha baixa de 3.185,35 € sobre o prezo de licitación (22.817,70 €).
As indicadas obras están financiadas pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan Concellos 2016, e con fondos municipais.
O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.
En Cambados, 6 de febreiro de 2018. A Alcaldesa. Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00