Start: 12 Decembro, 2023
00:00
End: 12 Decembro, 2028
00:00

Por Decreto da Alcaldía nº 2023-2069, de data 11/12/2023 adxudicouse o contrato de subministro que se indica seguidamente:

SUBMINISTRO E EQUIPAMENTO PARA OS SERVIZOS MUNICIPAIS 2023003872 PC2023

LOTE 2 SUBMINISTRO MONITORES DOBRES

Empresa

Prezo s/IVE

IVE €

Prezo c/IVE €

Baixa €

SOFWARE Y COMUNICACIONES. MARKA INFORMÁTICA, S.L.

1.749,60

367,42

2.117,02

916,2 1

O citado subministro están subvencionados ao 100% pola Excma. Deputación de Pontevedra, ao abeiro do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2022-2023).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, polo disposto no artigo 8.1 c) da Lei 19/2013, de 9 de novembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno e na Base décimo oitava das Reguladoras do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2022-2023)

En Cambados, 12 de decembro de 2023. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00