Start: 14 Setembro, 2023
00:00
End: 14 Setembro, 2028
00:00

Por Decreto da Alcaldía nº 2023-1592, de data 14/09/2023, adxudicouse o subministro para a “DOTACIÓN DE EQUIPAMENTO PARA Á AREA RECREATIVA DO MIRADOIRO DE CASTRELO” á empresa e polo prezo que se indica no cadro seguinte:

Empresa

Prezo

s/IVE €

IVE €

Prezo

c/IVE €

Baixa €

ECOPLANIN XESTIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL, S.L.

14.790,00

3.105,90

17.895,90

251,16

Prazo execución do subministro: 2 meses

O citado investimento está subvencionado polo AGADER ao abeiro da medida LEADER do PDR Galicia 2014-2020, Submedida 19.2. GDR: 17 Grupo desenvolvemento Rural Salnés-Ulla-Umia N.º de expediente. L23 – 1920-17 0193

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 e polo disposto no artigo 8.1 c) da Lei 19/2013, de 9 de novembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

En Cambados, 14 de setembro de 2023. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00