Start: 21 Xullo, 2020
00:00
End: 21 Xullo, 2025
00:00

Por Decreto da Alcaldía nº 2020-0818, de data 21 de xullo de 2020, adxudicouse o contrato das obras de “REPARACIÓN DA CUBERTA E OUTRAS OBRAS MENORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL”, á empresa CONSTRUCCIONES 3 TORRES 2010, S.L.”.

A Resolución de adxudicación poderase descargar no seguinte enlace:

DESCARGAR DECRETO

As mencionadas obras contan cunha subvención ao 100% da Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos, Plan Concellos 2018/2019.

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

En Cambados, a 21 de xullo de 2020. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00