Start: 28 Novembro, 2022
00:00
End: 29 Novembro, 2027
00:00

Por Decreto da Alcaldía nº 2022-1619 de data 24/11/2022, adxudicouse o contrato das obras de “PAVIMENTACIÓN BEIRARRÚAS RÚA POMBAL – RIBEIRA DE FEFIÑÁNS 2022008324, á empresa CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L., polo prezo, prazo de execución e mellora que se describe seguidamente:

Prezo

s/IVE

IVE

Prezo

c/IVE

Baixa

Prazo ofertado

Mellora ofertada

182.800.00

38.388,00

221.188,00

13.492,86

3 meses

SI

MELLORAS A EXECUTAR:

ALUMEADO PÚBLICO:

A) Canalización eléctrica.

Descrición mellora a executar:

M. subministración e colocación de canalización eléctrica de 3 tubos flexibles de dobre parede, un de 63 mm e 2 de 110 mm (un vermello e outro verde), de material illante e non propagador da chama, cunha resistencia ao impacto de >2J e unha resistencia a compresión >450N, IP-54; UNE-EN 50086-2-1; instalación en gabia, con cama de area e cinta plástica de sinalización de servizos.

Uds.

Lonxitude/Cantidade

Prezo unitario

Total

RÚA POMBAL – RIBEIRA DE FEFIÑÁNS: canalización

1 UD

285,00

23,81 €

6.785,85 €

B) Línea alimentación alumeado público 4(1×10)+16 TT Cu

Descrición mellora a executar:

M. subministración e colocación de liña de alimentación para alumeado público formada por condutores de cobre RVK 4(1×10 mm2) + 16 TT con illamento tipo RV-0,6/1 kV, incluso p.p. de conexións, medios auxiliares e medidas de protección colectivas. Instalada, transporte, montaxe e conexionado.

Uds.

Lonxitude/Cantidade

Prezo unitario

Total

RÚA POMBAL – RIBEIRA DE FEFIÑÁNS: liña alimentación

1 UD

285,00

8,30 €

2.365,50 €

C) Luminaria urbana aluminio 16 LEDs 36W

Descrición mellora a executar:

Ud. subministración e instalación de luminaria urbana aluminio 16 LEDs 36 W, para colocar sobre poste de 60 mm ou lateral de 48-60 mm de diámetro de acoplamento, Modelo Mayja 739.90 ou similar, parecidas ás existentes, corpo fabricado en aliaxe de aluminio inxectado, con peche protector de vidro plano temperado de 4 mm, tornillería de aceiro inoxidable e con apertura e peche mediante pestillo de apertura manual e bisagra interior invisible, grado de protección IP66 – IK08 / Clase II, segundo UNE-EN60598 y EN-50102; mesmo lámpadas con equipo convencional de luz cálida para alumeado de viais, cableado ata liña de alimentación, material necesario, maquinaria de elevación e con p.p. de medios auxiliares e medidas de protección colectivas. Con marcado CE segundo Regulamento (UE) 305/201. Instalado incluíndo replanteo, accesorios de anclaxe e conexionado.

Uds.

Lonxitude/Cantidade

Prezo unitario

Total

RÚA POMBAL – RIBEIRA DE FEFIÑÁNS: luminaria

13 UDS

13

591,48 €

7.689,24 €

D) Luminaria urbana aluminio 32 LEDs 72W

Descrición mellora a executar:

Ud. subministración e instalación de luminaria urbana aluminio 32 LEDs 72W, para colocar sobre poste de 60 mm ou lateral de 48-60 mm de diámetro de acoplamento, Modelo Mayja 739.91 ou similar, parecidas ás existentes, corpo fabricado en aleación de aluminio inxectado, con peche protector de vidro plano temperado de 4 mm, tornillería de aceiro inoxidable e con apertura e peche mediante pestillo de apertura manual e bisagra interior invisible, grao de protección IP66 – IK08 / Clase II, segundo UNE-EN60598 e EN-50102; mesmo lámpadas con equipo convencional de luz cálida para alumeado de viais, cableado ata liña de alimentación, material necesario, maquinaria de elevación e con p.p. de medios auxiliares e medidas de protección colectivas. Con marcado CE segundo Regulamento (UE) 305/201. Instalado incluíndo replanteo, accesorios de anclaxe e conexionado.

Uds.

Lonxitude/Cantidade

Prezo unitario

Total

RÚA POMBAL – RIBEIRA DE FEFIÑÁNS: luminaria

13 UDS

13

729.18 €

9.479,34 €

TOTAL MELLORAS

26.319,93 €

O citado investimento atópase subvencionado pola Excma. Deputación de Pontevedra con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2022)

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno e o artigo 18 do mencionado Plan Concellos 2022.

En Cambados, 28 de novembro de 2022. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00