Start: 12 Agosto, 2022
00:00
End: 12 Agosto, 2027
00:00

Por Decreto da Alcaldía nº 2022-1097 de data 12-08-2022, adxudicáronse as obras de “LOTE 1: CAMIÑO OS CAEIROS A PINAR DO REI E COUTO DE ARRIBA (CASTELO) á empresa “MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA), que as executará polo prezo, prazo de execución e mellora que se describe seguidamente:

Lote 1 Camiño Os Caeiros a Pinar do Rei e Couto de Arriba (Castrelo)

ADXUDICATARIA: MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA) CIF B36533537

Empresa

Prezo s/IVE

IVE

Prezo c/IVE

Baixa

Prazo ofertado

LOTE 1

MARCONSA, S.L.

70.007,29

14.701,53

84.708,82

7.970,42

10 días naturais

SI

MELLORA OFERTADA. LOTE 1:

A) Incremento de espesor da capa de pavimentación de 5 cm. que estaba proxectada a un espesor de 6 cm. con mestura bituminosa en quente AC 16 SURF 50/70 D.

Descrición mellora a executar:

Incremento de 1 cm. na capa de pavimentación con mestura bituminosa en quente tipo AC SURF 50/70 D

Uds.

Prezo unitario

Total

CAMIÑO OS CAEIROS A PINAR DO REI

6.415,00 m²

1,60 €

10.264,00 €

B) Extracción de 14 probetas testigo para control de espesor do pavimento e emisión de informe final cos resultados

Descrición mellora a executar:

Extracción probeta-testigo mestura bituminosa con diámetro 100 mm e determinación de espesor e densidade, e informe final

Uds.

Prezo unitario

Total

CAMIÑO OS CAEIROS A PINAR DO REI

6 UD

60,00 €

360,00 €

TOTAL MELLORAS LOTE 1

10.624,00 €

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno dos Concellos e na Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Concellos 2021 da Excma. Deputación de Pontevedra.

En Cambados, 12 de agosto de 2022. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00