Start: 26 Agosto, 2022
00:00
End: 26 Agosto, 2027
00:00

Por Decreto da Alcaldía nº 2022-1142 de data 26-08-2022, adxudicáronse as obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SETE PÍAS á empresa “MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA), que as executará polo prezo e mellora (1 e 2) que se describen seguidamente:

ADXUDICATARIA: MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA) CIF B36533537

Prezo s/IVE

IVE

Prezo c/IVE

Baixa

Mellora 1

Mellora 2

90.019,25

18.904,04

108.923,29

6.841,71

SI

SI

MELLORA 1: Sinalización horizontal das rúas: María Castaña, Concepción Arenal e María Pita.

A) Descrición mellora a executar: Marca vial continua-discontinua reflexiva de 10 cm, con pintura reflexiva e microesferas de vidro, realizada con máquina autopropulsada, incluso premarcaxe.

Uds.

Prezo unitario

Total

RÚA MARÍA CASTAÑA

1.087,00 m

1,05€

1.141,35 €

RÚA CONCEPCIÓN ARENAL

736,00 m

1,05 €

772,80 €

RÚA MARÍA PITA

796,00 m

1,05 €

838,80 €

TOTAL

2.749,95 €

B) Descrición mellora a executar: Marca vial reflexiva en cebreados, con pintura reflexiva e microesferas de vidro, realizada con máquina, incluso replanteo e premarcaxe. Medida a superficie realmente pintada.

Uds.

Prezo unitario

Total

RÚA MARÍA PITA (paso peóns)

32,00 m²

12,91 €

413,12 €

TOTAL

413,12 €

C) Descrición mellora a executar: Marca vial reflexiva en símbolos e letreiros, con pintura reflexiva e microesferas de vidro, realizada con máquina, incluso replanteo e premarcaxe. Medida a superficie realmente pintada.

Uds.

Prezo unitario

Total

RÚA MARÍA CASTAÑA (aparc. persoas con discapacidade)

4,50 m²

17,59 €

79,16 €

RÚA CONCEPCIÓN ARENAL (aparc. persoas con discapacidade)

3,00 m²

17,59 €

52,77 €

RÚA MARÍA PITA (aparc. Persoas con discapacidade)

3,00 m²

17,59 €

52,77 €

TOTAL

184,70 €

TOTAL MELLORA 1

3.347,77 €

MELLORA 2: Colocación de balizas solares de sinalización de pasos de peóns.

Descrición mellora a executar: Baliza solar tipo ML-6 LED SOLAR de Metrolight ou similar de dimensións de 120x120x50 mm. con panel solar de silicio monocristalino, a colocar empotrable no chan sen alimentación, totalmente colocado.

Uds.

Prezo unitario

Total

VIAL EXERIA

6 UD

80,00 €

480,00 €

RÚA MARÍA CASTAÑA

6 UD

80,00 €

480,00 €

RÚA CONCEPCIÓN ARENAL

6 UD

80,00 €

480,00 €

RÚA MARÍA PITA

6 UD

80,00 €

480,00 €

RÚA MARÍA SOLIÑA

6 UD

80,00 €

480,00 €

TOTAL MELLORA 2

2.400,00 €

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno dos Concellos e na Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Concellos 2021 da Excma. Deputación de Pontevedra.

En Cambados, 26 de agosto de 2022. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00