Start: 16 Maio, 2019
00:00
End: 16 Maio, 2024
00:00

Por Resolución da Alcaldía, de data 15/05/2019, adxudicouse o contrato menor das obras de “MELLORA ACCESO AOS COLEXIOS DE A PASTORA, OS OLMOS E CORVILLÓN (MURO) 2017024788”, á empresa ACEVI, S.L., que as executará polo prezo de:

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

28.925,62

27.565,85

21% IVE

6.074,38

5.788,83

Prezo

35.000,00

33.354,68

Baixa

1.645,32

As mencionadas obras contan cunha subvención ao 100% da Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos, Plan Concellos 2017.

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno dos Concellos e co disposto na Base décimo quinta das Reguladoras do Plan Concellos 2017.

En Cambados, a 15 de maio de 2019. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00