Start: 5 Setembro, 2019
00:00
End: 5 Setembro, 2024
00:00

No enlace que se xunta pódese descargar a Acta da Mesa de Contratación nº 2, celebrada o día 05/09/2019, na que se da conta do informe-valoración emitido polo Técnico Municipal ás ofertas presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento de contratación das obras de “HUMANIZACIÓN RÚA OURENSE E RÚA PONTEVEDRA” e se formula proposta de adxudicación das mesmas.
En Cambados, 5 de setembro de 2019. Servizo de Contratación.

DESCARGAR ACTA

Fees & Tickets
Free
$0,00