PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE TRABALLADOR/A SOCIAL.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO A BOLSA DE EMPREGO PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE TRABALLADOR/A SOCIAL NO CONCELLO DE CAMBADOS.

 Vista a Resolución de Alcaldía núm. 2019-0071 de data 21 de xaneiro de 2019, na que se aprobaba a lista definitiva de admitidos e excluídos da convocatoria en relación as probas de selección para a configuración dunha bolsa de emprego para a provisión interina de prazas de Traballador/a Social no Concello de Cambados.

Vistas as Actas do Tribunal de Selección de data  30 de xaneiro, 4 de febreiro e 13 de febreiro, nas que se recolle as puntuacións obtidas polos candidatos nos diferentes exercicios, así como na baremacións de méritos.

Visto o informe de secretaría de data 06/02/2019 relativo ao contido da acta da sesión de data 01/02/2019.

Vista a proposta de lista para a bolsa de emprego recollida na acta do Tribunal de Selección de data 13 de febreiro de 2019.

De conformidade coas bases aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía de data 12 de decembro de 2018, e de conformidade co 233.3 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, en relación co artigo 20 do Regulamento Xeral de ingreso de Persoal ao Servizo da Administración Xeral do Estado e de Provisión de Postos de Traballo e Promoción Profesional dos Funcionarios Civís da Administración Xeral do Estado aprobado polo Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, e o artigo 21.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local,

RESOLVO

PRIMEIRO.- Prestar aprobación á lista única da bolsa de emprego para a provisión interina de prazas de traballador/a social, que se ordena segundo a puntuación total obtida polos aspirantes no procedemento selectivo segundo o recollido na Acta do Tribunal de Selección de data 13 de febreiro de 2019:

 

NOME APELIDOS PUNTUACION 1º EXERCICIO PUNTUACION MERITOS PUNTUACION FINAL  
 
MARIA MERCEDES DIOS NUÑEZ 9 4,5 13,5  
ALMUDENA CONS CASTIÑEIRA 8,9 4,5 13,4  
BEGOÑA DOMINGUEZ SARTAL 8,8 4,5 13,3  
YOLANDA RODRIGUEZ FERNANDEZ 8,5 4,5 13  
NOELIA NOVOA GARCIA 8,5 4,5 13  
NURIA REY RADIO 8 4,65 12,65  
MARTA VALLEJO FERNANDEZ 8,5 4 12,5  
MARINA LOPEZ MARTINEZ 8,4 3,95 12,35  
MARIA JULIA SOUTO TABOADA 7,8 4,5 12,3  
MARIA AZUCENA MALVIDO RODRIGUEZ 7,9 4 11,9  
JAVIER BENDANA PIÑEIRO 7,3 4,3 11,6  
BIBIANA REY HERMIDA 8,9 2,25 11,15  
YOLANDA GONZÁLEZ VARELA 6 4 10  
NOELA LORENZO GALLEGO 7,9 2 9,9  
LETICIA ÁLVAREZ CERNADAS 6,8 3 9,8  
SUSANA ALDAO GONZÁLEZ 6,8 2,75 9,55  
MARÍA MANUELA ZAS CASTRO 7,1 2,4 9,5  
OLGA VANESA CARAMÉS PAZOS 6,2 3,25 9,45  
BEGOÑA MARTINEZ FERNANDEZ 8 1 9  
MARTA ÁLVAREZ GONZÁLEZ 7,2 1,5 8,7  
MARÍA CRISTINA ARIAS MÍGUEZ 7 1,7 8,7  
ANA OTERO SABARÍS 6,9 1,5 8,4  
LORENA LÓPEZ VILAR 7,1 1,2 8,3  
LUCÍA PEDROSA GIL 6 1,5 7,5  
IRIA GONZÁLEZ FAFIÁN 5,3 2,05 7,35  
NOELA CES COMOJO 6,3 1 7,3  
CRISTINA DIZ BAÚLO 7 0,2 7,2  
NURIA FILGUEIRAS LÓPEZ 5,9 0,5 6,4  
GRACIELA RIVAS NOGUEIRA 5,4 1 6,4  
MARÍA ÁNGELES ALVAREZ GONZÁLEZ 6,1 0,15 6,25  
LAURENTINA ZAMORANO GARCÍA 5,2 1 6,2  
ROSABEL RODRÍGUEZ  KU 5,6 0,1 5,7  

 

SEGUNDO.- O funcionamento da Bolsa de emprego se axustará ás previsións do artígo 11 das Bases Reguladoras da Convocatoria.

TERCEIRO.- A presente lista terá unha duración de 3 anos ou de menos no caso que houbese un novo proceso selectivo para estas prazas, momento a partir do cal deixaría de ter vixencia.

CUARTO.- Dispoñer a publicación da presente lista no Taboleiro de Anuncios dao Concello de Cambados e, de forma complementaria, na Sede Electrónica do Concello de Cambados cuxa dirección é https://cambados.es.

QUINTO. Contra o presente acto administrativo só poderá interpoñerse recurso de reposición perante o mesmo órgao que adoptou a resolución impugnada dentro do prazo dun mes contado dende o día seguinte ao da súa publicación.

Resolución Aprobando Bolsa para a provisión interina de prazas de traballadora social

 

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con

Este sitio emprega Akismet para reducir o spam. Aprende como se procesan os datos dos teus comentarios.