Start: 26 Decembro, 2023
00:00
End: 26 Decembro, 2028
00:00

 

Por Decreto da Alcaldía 2023-2155, de data 26/12/2023, resolveuse o seguinte:

Á vista dos recentes cambios na organización municipal e en cumprimento do disposto nos artigos 63.5 e na Disposición Adicional Segunda da Lei 9/2017 de contratos do sector público,

RESOLVO:

1.Designar a Mesa de Contratación do Concello de Cambados integrada polos seguintes compoñentes:

Presidente Titular: D. José Ramón Abal Varela (Concelleiro de Obras, Servizos, Enoturismo, Seguridade Cidadá e Xestión do Tráfico).

Vogais:

D. Miguel Rodríguez de Vicente-Tutor (Secretario).

Dª Paula Cacabelos Otero (Interventora).

Secretaria Titular: Dª Mª del Mar Mondragón Treviño (Administrativo).

2.A Mesa de Contratación celebrará as súas sesións no Servizo de Contratación do Concello (Casa Consistorial de Cambados, Praza do Concello 1 36630, 2º Andar).

3.Facer publica a presente Resolución no Portal de Transparencia e no Perfil de Contratante do Concello.

En Cambados, 26 de decembro de 2023. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00