Start: 10 Decembro, 2018
00:00
End: 10 Decembro, 2023
00:00

Nestas datas veñen de rematarse as obras de “SOTERRAMENTO DA LIÑA DE BAIXA TENSIÓN NA RÚA REAL(Obra nº 2016015233), financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2016), que foron executadas pola empresa “COTO DE UZ, OBRAS Y PROYECTOS, S.L., ascendendo o investimento a un total importe de 85.275,93 €.

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria.

En Cambados, a 10 de decembro de 2018. A alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00