30 Novembro, -0001
00:00

Pola empresa “CONSTRUCCIONES 3 TORRES 2010, S.L.”, rematáronse as obras de “REPARACIÓN DA FACHADA DO EDIFICIO MUNICIPAL DA RÚA NOVA”, obra nº PC2017045199, financiadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2017.

O investimento ascendeu á cantidade de quince mil cento cincuenta euros (15.150,00 €), de Ive á cantidade de tres mil cento oitenta e un euros con cincuenta céntimos (3.181,50 €), totalizando un importe de dezaoito mil trescentos trinta e un euros con cincuenta céntimos (18.331,50 €), cunha baixa de catro mil cento sesenta e oito euros con cincuenta céntimos (4.168,50 €), sobre o orzamento base de licitación de 22.500,00 €.

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2017.

En Cambados, a 19 de novembro de 2018.  Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00