Start: 29 Outubro, 2020
00:00
End: 29 Outubro, 2025
00:00

Pola empresa “SIELVIGO, S.L.” veñen de rematarse as obras de “RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS”, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2018).

 

Adxudicataria: Sielvigo, S.L.

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

75.319,98

66.783,74

21% IVE

15.817,20

14.024,59

Prezo

91.137,18

80.808,33

Baixa

10.328,85

 

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2018-2019.

En Cambados, 29 de outubro de 2020. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00