Start: 10 Outubro, 2019
00:00
End: 10 Outubro, 2024
00:00

Pola empresa “AQUANOR AGUAS DEL NOROESTE, S.L.” rematáronse as obras de “INSTALACIÓNS NA PISCINA CUBERTA DE O POMBAL”, financiadas con fondos municipais:

Investimento

Fondos municipais

47.818,74 €

47.818,74 €

O investimento total ascendeu á cantidade de:

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

39.519,62

36.753,25

21% IVE

8.299,12

7.718,18

Prezo

47.818,74

44.471,43

Baixa

3.347,31

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

En Cambados, 10 de outubro de 2019. O Alcalde accidental, D. Constantino Cordal Rodríguez.

Fees & Tickets
Free
$0,00