Start: 21 Outubro, 2021
00:00
End: 21 Outubro, 2026
00:00

Nestas datas veñen de rematarse pola empresa “GALSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L., as obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SETE PÍAS 2021

 O financiamento das obras foi o seguinte:

Desglose do investimento da subvención solicitada á Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, ao abeiro da ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento IN519B) (DOG nº 4, 08/01/2021):

INVESTIMENTO TOTAL

Investimento

Orzamento

sen IVE

IVE

21% (*)

Orzamento

total

Axuda

80%

Aportación

Mnpal 20% (*)

OBRA

93.773,55

19.692,45

113.466,00

90.772,80

22.693,20

HONORARIOS REDACCIÓN

3.400,00

714,00

4.114,00

3.291,20

822,80

HONORARIOS DIRECCIÓN

2.000,00

420,00

2.420,00

1.936,00

484,00

TOTAIS ……………

99.173,55

20.826,45

120.000,00

96.000,00

24.000,00

Observación (*): O IVE é subvencionable

Subvención outorgada por Resolución da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, de data 12/05/2021:

Total investimento

Ive engadido

Subvención

outorgada 80%

Achega

Fondos Municipais 20%

120.000,00

96.000,00

24.000,00

Subvención aceptada por Decreto de Alcaldía 2021-0694, de data 25/05/2021

Subvención outorgada por Resolución da Presidencia da Excma. Deputación de Pontevedra, de data 10/05/2021, outorgada ao abeiro do Plan Concellos 2021, para o financiamento da achega municipal ao investimento:

ORZAMENTO TOTAL

XUNTA DE GALICIA

SUBVENCIÓN OUTORGADA

ACHEGA DO CONCELLO

120.000,00

96.000,00

24.000,00 (*)

(*) SUBVENCIÓN OUTORGADA POLA EXCMA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA CON CARGO AO PLAN CONCELLOS 2021, COMO ACHEGA A O INVESTIMENTO.

Obra:

22.693,20

Redacción proxecto:

822,80

Honorarios dirección:

484,00

TOTAL

24.000,00

Subvención aceptada por Decreto da Alcaldía 2021-0639, de data 11/05/2021

A adxudicación efectuouse polo prezo e melloras (3) que de desagregan seguidamente:

MELLORAS OFERTADAS:

Empresa

Prezo

s/IVE

IVE

Prezo

c/IVE

Baixa

Nº 1

Nº 2

Nº 3

GALSUR, S.L.U.

72.205,64

15.163,18

87.368,82

26.097,18

SI

SI

SI

MELLORA 1:

Incremento de espesor da capa de pavimentación de 5 cm. que estaba proxectada a un espesor de 6 cm. con mestura bituminosa en quente AC 16 SURF 50/70 D.

Descrición

Uds.

Prezo unitario

Total

Incremento de 1 cm. na capa de pavimentación mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SURF 50/70 d.

VIALES

8.103,00 m2

1,60€

12.964,80 €

MELLORA 2:

Colocación de 3 ud. de sinais na rúa Nieves Fariza (estrada EP-9002 na zona do polígono).

Descrición

Uds.

Prezo unitario

Total

Sinal informativa bandexa direccional (2 liñas de información mais nome de concello) en chapa de aceiro de 1200×400 mm. reflexiva E.G., incluíndo un poste de aceiro lacado en verde de 80x40x2 mm e 3,00 m. de altura, parafusería, escavación manual en terreo compacto ata unha profundidade de 1,5 m e formigonado, HM-20/P/20, totalmente colocado.

VIAL NIEVES FARIZA (estrada EP-9002 na zona do polígono)

3 Uds

143,00€

429,00 €

MELLORA 3:

Extracción de 8 probetas testigo para control de espesor do pavimento e emisión de informe final cos resultados.

Descrición

Uds.

Prezo unitario

Total

Extracción probeta-testigo mestura bituminosa con diámetro 100 mm e determinación de espesor e densidade, e informe final.

VIAL CAMBADOS

8 Uds

60,00€

480,00 €

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno, o artigo 24 da ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento IN519B) (DOG nº 4, 08/01/2021) e na Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos 2021).

En Cambados, a 21 de outubro de 2021. A Alcaldía.

Fees & Tickets
Free
$0,00