Start: 8 Xaneiro, 2019
00:00
End: 8 Xaneiro, 2024
00:00

Pola empresa “AUDECA, S.L.U.”, ven de finalizarse o contrato menor das obras “REHABILITACIÓN DA AVDA. DE A CORUÑA nº PC2017036325 , financiadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2017.

O investimento ascendeu á cantidade de trinta e dous mil setecentos sesenta e nove euros con dezanove céntimos (32.769,19 €), de Ive seis mil oitocentos oitenta e un euros con cincuenta e tres céntimos (6.881,53 €), totalizando un importe de trinta e nove mil seiscentos cincuenta euros con setenta e dous céntimos (39.650,72 €), cunha baixa de cincocentos corenta e sete euros con trinta e oito céntimos (547,38 €), sobre o orzamento base de licitación de 40.198,10 €.

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2017.

En Cambados, a  8 de xaneiro de 2019. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00