Start: 3 Xuño, 2022
00:00
End: 3 Xuño, 2027
00:00

VÍDEO

Con data 01/06/2022, pola empresa Baygar, S.L., procedeuse á entrega a este Concello do “SUBMINISTRO DE MAQUINARIA PARA O SERVIZO DE VÍAS E OBRAS”, que se desagrega seguidamente e polos prezo seguintes:

LOTE 1: VARREDORA ELÉCTRICA (1 unidade):

Importe licitación:

Sen IVE:

20.085,00 €

Con IVE:

24.302, 85

Importe adxudicación e execución:

Sen IVE:

19.800,00 €

Con IVE:

23.958,00 €

LOTE 2. DESHERBADORA (1 unidade), DESBROZADORA (3 unidades), SOPLADOR (2 unidades), TESOIRA C/ PÉRTIGA (1 unidade):

Importe licitación:

Sen IVE:

6.822,17 €

Con IVE:

8.254,83 €

Importe adxudicación e execución:

Sen IVE:

6.488,00 €

Con IVE:

7.850,78 €

A maquinaria adquirida foi financiada ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo á subvención outorgada ao abeiro do PC2020.

O que se fai público en cumprimento do disposto na Base décimo oitava do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos 2020) e no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

En Cambados, a 3 de xuño de 2022. O Alcalde. D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00