Start: 20 Xullo, 2022
00:00
End: 20 Xullo, 2027
00:00

Con data 19 de xullo de 2022, firmouse a Acta de Recepción do “SUBMINISTRO DE BANCOS PARA EXTERIOR (17), adxudicado á empresa “BENITO URBAN, S.L.”, da que se extrae a información seguinte:

Importe licitación:

Sen IVE:

5.066,98

Con IVE:

6.131,05

Importe adxudicación:

Sen IVE:

5.033,70

Con IVE:

6.090,78

O investimento foi financiado ao 100% pola Excma. Deputación de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2020).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos 2020).

En Cambados, 20 de xullo de 2022. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00