Start: 25 Xaneiro, 2018
00:00
End: 25 Febreiro, 2023
00:00

No día de onte presentouse a nova PÁXINA WEB MUNICIPAL, realizada pola empresa “DISEÑO Y WEBOS, S.L.”, subvencionada ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2017, por un importe de 4.301,54 € (IVE incluído), cunha baixa de 43,45 € sobre o prezo de licitación.

O que se fai público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

En Cambados. Documento asinado electronicamente.

Fees & Tickets
Free
$0,00