Start: 4 Xuño, 2018
00:00
End: 5 Xuño, 2023
00:00

Finalizadas pola empresa “TECNOGALL, S.L., as obras de “RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN VIAL NA AVENIDA DE VILARIÑO”, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) obra nº 2017040609, estas ascenderon a un total un importe de 26.955,99 € (IVE incluído), cunha baixa de 1.418,74 € sobre o prezo de licitación (28.374,73 €, IVE incluído).
O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria.
En Cambados, a 4 de xuño de 2018. O Alcalde accidental, D. Víctor Caamaño Rivas.

 

Fees & Tickets
Free
$0,00