Start: 3 Xuño, 2019
22:35
End: 3 Xuño, 2024
00:00

Pola empresa “COVSA” rematáronse as obras de “INSTALACIÓN DE COLECTOR DE SANEAMENTO E CUNETA DE PLUVAIS EN CORTIÑAS DE ABAIXO – CORVILLÓN (Obra nº 2017026157)”, financiadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017).

O investimento total ascendeu á cantidade de:

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

24.793,39

19.430,58

21% IVE

5.206,61

4.080,42

Prezo

30.000,00

23.511,00

Baixa

6.489,00

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2017.

En Cambados, 3 de xuño de 2019. A Alcaldesa en funcións, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00