Start: 12 Marzo, 2018
00:00
End: 11 Marzo, 2023
00:00

Finalizadas pola empresa “GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.”, as obras de “PARQUE INFANTIL EN BELECO”, financiadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2017, estas ascenderon a un total un importe de 26.215,36 € (IVE incluído) e cunha baixa de 8.784,64 € sobre o prezo de licitación.

O que se fai público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

En Cambados, a 12 de marzo de 2018. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00