Start: 28 Setembro, 2018
00:00
End: 28 Setembro, 2023
00:00

Téndose rematadas as obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑO RURAL EN A MODIA” (Obra nº 2017052439 ), financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016, as devanditas obras foron executadas pola empresa “COVSA”, polo prezo total de 43.231,65 € (35.728,64 e 7.503,01 € de Ive).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria.

En Cambados, a 27 de setembro de 2018. A Alcaldesa Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00