30 Novembro, -0001
00:00

Con data 21/02/2019, asinouse a Acta de recepción do “SUBMINISTRO DE ELEMENTOS BIOSAUDABLES A INSTALAR NO CASCO URBANO”, financiado co reinvestimento da baixa xerada na licitación das obras de “Parque Infantil en Beleco” incluídas no Plan Concellos 2017, ascendendo este investimento a un total importe de 8.784,64 € (Ive engadido).

O subministro dos elementos biosaudables foi realizado pola empresa “OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO, S.L.”, á que lle foi adxudicado o contrato polo prezo de 6.557,00 € (Ive engadido), (obténdose unha baixa en adxudicación que ascende a 2.227,64 €, sobre o orzamento base de licitación de 8.784,64 €).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2017.

En Cambados, 21 de febreiro de 2019. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00