Start: 12 Marzo, 2019
00:00
End: 12 Marzo, 2024
00:00

Pola empresa “MOVIMIENTOS DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROUSA, S.A – MARCONSA”, rematáronse as obras de “AMPLIACIÓN CAMIÑOS NO T.M. DE CAMBADOS (FACHO, SARTAXES E SAMEIRO). 2017040606”, financiadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2017.

O investimento ascendeu á cantidade vinte e oito mil noventa e nove euros con dezasete céntimos ( 28.099,17 €), de Ive a cantidade de cinco mil novecentos con oitenta e tres céntimos (5.900,83 €), totalizando un importe de trinta e catro mil euros (34.000,00 €), (cunha baixa de catrocentos trinta e nove euros con noventa céntimos (439,90 €), sobre o orzamento base de licitación de 34.439,90 €).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2017.

En Cambados, a 12 de marzo de 2019. A alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00