Start: 21 Novembro, 2019
00:00
End: 21 Novembro, 2024
00:00

Pola empresa COTO DE UZ PROYECTOS DE OBRAS, S.L. rematáronse as obras de LOTE 2.- HUMANIZACIÓN RÚA PONTEVEDRA 2017016908, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017).

O investimento total ascendeu á cantidade de:

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

65.952,45

58.829,10

21% IVE

13.850,01

12.354,11

Prezo

79.802,46

71.183,21

Baixa

8.619,25

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2017.

En Cambados, a 18 de novembro de 2019. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00