Start: 14 Maio, 2018
00:00
End: 15 Maio, 2023
00:00

Finalizadas pola empresa “NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U., as obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (VEIGA E FONTE DO COUTO), financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) obra nº 2017020504, estas ascenderon a un total un importe de 16.936,53 € (IVE incluído), cunha baixa de 7.286,20 € sobre o prezo de licitación (24.222,73 €).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria.

En Cambados, a 14 de maio de 2018. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00